POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta Política de Privacidade é parte integrante das condicións xerais. O acceso e a navegación no sitio, ou o uso dos servizos do mesmo, implican a aceptación das condicións xerais (e por tanto da política de Privacidade e política de  Cookies). Por favor, léaas atentamente.

Nesta Política de Privacidade informamos sobre:

 • Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
 • Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
 • Quen pode facilitarnos datos?
 • Que datos recompilamos?
 • Como se usa a información?
 • Comunicacións a través de correo electrónico
 • Como e onde se comparte a información?
 • Durante canto tempo imos manter os datos persoais?
 • Seguridade dos seus datos
 • Que Dereitos ten?
 • Responsable de Privacidade
 • Cambios na Política de Privacidade

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

FUNDACIÓN  ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA (Carreiras celebradas en todas as cidades excepto Vitoria ou Pamplona, e inscricións a Carreiras Virtuais ou Dorsal Cero desde calquera comunidade excepto País Vasco ou Navarra)

FUNDACIÓN  ALBOAN (Carreiras celebradas nas cidades de Vitoria ou Pamplona, e inscricións a Carreiras Virtuais ou Dorsal Cero desde País Vasco ou Navarra)

 • Rúa  Padre  Lojendio, 2. 2ª
 • 48008 – Bilbao (España)
 • CIF.  G-48811376
 • Contacto para modificación de datos: protecciondedatos@alboan.org

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base xurídica que lexitima o tratamento dos seus datos varía en función da finalidade e a forma de obtención dos seus datos: nalgúns casos será a execución dun acordo, mentres que noutros a obtención do seu consentimento mediante a  marcación dunha casa habilitada para ese efecto, ou a través doutro mecanismo disposto que constitúa en todo caso unha acción afirmativa, o interese lexítimo de ENTRECULTURAS ou ALBOAN como Responsables do tratamento, ou unha obrigación legal. 

Quen pode facilitarnos datos?

Ao acceder á nosa páxina, manifesta que todos os datos que nos facilite, ben sexan obrigatorios para prestar o servizo ou información, ou ben datos voluntarios cando se desexa colaborar connosco, realizar algún comentario nos nosos blogues ou participar nas nosas peticións, son veraces e correctos; é dicir, responden á súa situación real. 

Os datos han de ser facilitados polo propio interesado, con todo, en determinados casos poderán facilitarse datos de terceiros, a condición de que se garanta o informar ao interesado e obtido o seu consentimento, non responsabilizándose disto EC ou  ALBOAN en ningún caso. 

Proporcionar estes datos supón que foron fornecidos voluntariamente e con consentimento para que poidan ser tratados tanto informática como de maneira non automatizada e para finalidades determinadas e lexítimas que a Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan describe a continuación, non sendo utilizados para fins incompatibles, nin cedidos a terceiros sen o seu consentimento.

Que datos recompilamos?

Ao enviar unha consulta de información, apuntarse á nosa  newsletters, participar nas nosas accións, facilitar o seu apoio ás nosas campañas, poñerse en contacto connosco a través de correo electrónico, realizar comentarios nos nosos blogues ou ben colaborar connosco (como socio e/ou como doante), podemos solicitarlle que nos facilite unha serie de datos e informacións persoais tal como o seu nome, apelidos, dirección, email, teléfono de contacto, etc. Para ser socio ou doante da Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan, solicitaremos outras categorías de datos necesarias para establecer tal vínculo, por exemplo datos económicos.  

Os datos que solicitamos, e que son obxecto de tratamento serán sempre adecuados, pertinentes e non excesivos á súa solicitude de información, colaboración e/ou participación dentro da Fundación  Entreculturas Fe e Alegría e Fundación  Alboan.

Como se usa a información?

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan usarán a información que nos proporciona para as finalidades requiridas en cada un dos formularios de recollida de datos:

 1. a) Resposta a solicitudes de Información do usuario. No caso que nos remita unha solicitude de información, trataremos os seus datos coa finalidade de recibir, xestionar, tramitar e dar resposta ás consultas e solicitudes de información que nos envíe a través das diversas formas de contacto, web ou remitidas ás nosas sedes e delegacións.
 2. b) Subscrición a Boletín de noticias ou  Newsletters. Trataremos os seus datos de identificación e correo electrónico para enviarlle as nosas noticias e  newsletters. Poderá darse de baixa en calquera momento.
 3. c) Colaborar ou participar nas accións de petición organizadas pola Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan. Os datos facilitados trataranse para remitirlle información a través de correo electrónico e/ou postal das nosas accións ou de accións organizadas conxuntamente con terceiros por parte da Fundación. Se as peticións preséntanse ante un Organismo nacional ou supranacional, poderán cederse os datos facilitados á mesma para a comprobación e verificación das peticións presentadas.
 4. d) Participar e incorporar comentarios nos nosos blogues. Para participar nos nosos blogues e que o seu comentario poida publicarse, trataremos os  datos de usuario e correo electrónico coa finalidade de identificar e xestionar a publicación do mesmo na nosa web.
 5. e) Colaborar activamente mediante unha doazón ou facerse socio da Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan. No caso que acceda ao noso formulario na sección “colabora” e cumprimente os seus datos. A información facilitada tratarase  coa finalidade da xestión económica, contable, fiscal, administrativa de asociados e doantes da Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan.
 6. f) Outras actividades organizadas pola Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan. Poderase colaborar e participar en accións organizadas e/ou promovidas pola Fundación, facilitando os datos que sexan solicitados nos formularios correspondentes e  para as finalidades expresamente indicadas nos mesmos.

Comunicacións a través de correo electrónico

Ao enviarnos unha consulta ou solicitude de información a través do correo electrónico de contacto, está a proporcionarnos o consentimento, consciente e expreso para o tratamento dos datos facilitados á Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan coa finalidade de dar resposta á consulta ou solicitude exposta; con todo, non enviaremos comunicacións comerciais a non ser que nos proporcionara o consentimento expreso para iso. 

Nos nosos correos electrónicos atopará información para revogar o consentimento ou darse de baixa de calquera comunicación da Fundación  Entreculturas Fe y Alegría ou Fundación  Alboan

Como e onde se comparte a información?

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan informan, de maneira expresa, que nos supostos nos que colabore ou participe en determinadas accións (Carrera solidaria, Concerto solidario, Peticións a Nacións Unidas, Socios e Doazóns, etc.), procederemos a ceder os seus datos aos organismos e administracións, bancos e outras entidades colaboradoras de acordo coa normativa legal vixente e, para a xestión corporativa da información.

Durante canto tempo imos manter os datos persoais?

 • Os datos persoais serán mantidos mentres siga vinculado connosco.
 • Unha vez desvincúlese, os datos persoais tratados en cada finalidade manteranse durante os prazos legalmente previstos, incluído o prazo no que un xuíz ou tribunal póidaos requirir atendendo ao prazo de prescrición de accións xudiciais.

Seguridade dos datos proporcionados

A Fundación  Entreculturas Fe  y Alegría e Fundación  Alboan dá gran importancia á seguridade de toda a información e aos datos de carácter persoal que tratamos. Desafortunadamente, a transmisión de información a través de Internet non é completamente segura; por iso, facemos esforzos e destinamos recursos a mellorar cada día a nosa páxina e que as funcionalidades que se poñen á súa disposición sexan máis seguras (A funcionalidade  https implementouse nos formularios de socios e doazóns, coa finalidade de protexer os datos económico-financeiros con ferramentas de cifrado  SSL).

Unha vez que recibísemos a súa información, impleméntanse medidas de seguridade para garantir a confidencialidade, integridade e evitar calquera perda, mal uso e/ou alteración dos datos que están baixo o noso control. As nosas políticas de seguridade e privacidade son revisadas periodicamente e melloradas segundo sexa necesario e só o persoal autorizado ten acceso á información do usuario.

Que Dereitos ten?

 • A saber se estamos a tratar os seus datos ou non.
 • A acceder aos seus datos persoais.
 • A solicitar a rectificación dos seus datos se son inexactos.
 • A solicitar a supresión dos seus datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se nos retira o consentimento outorgado.
 • A solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nalgúns supostos, nese caso só os conservaremos de acordo coa normativa vixente.
 • A remitirlle os datos que sobre vostede gárdanse en  ENTRECULTURAS ou  ALBOAN e que lle serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica. Se o prefire, podémosllos enviar ao novo responsable que nos designe. (Só é válido en determinados supostos).
 • A presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente, se cre que non lle atendemos correctamente.
 • A revogar o consentimento para calquera tratamento para o que consentise, en calquera momento.

Se modifica algún dato, agradecémoslle que nolo comunique para mantelos actualizados.

Esta web pode conter ligazóns cara a e desde outras páxinas web, ben dos nosos patrocinadores, socios, empresas asociadas  ó empresas colaboradoras, entre outros. Se accede a estas páxinas, débese ter en conta que nas mesmas poden volver solicitar datos ou informacións persoais. Por iso, rogamos que cando se visiten esas páxinas, revísese tamén a súa política de privacidade. 

Responsable de Privacidade

En calquera momento pódense solicitar, de maneira totalmente gratuíta, ben por carta ou a través de correo electrónico, o exercicio dos seus dereitos, debendo incorporar á súa solicitude fotocopia do seu DNI/ NIE/Pasaporte, debido a que se trata dun dereito  personalísimo.

As solicitudes deberán remitirse ao responsable de privacidade na seguinte dirección:

FUNDACIÓN  ENTRECULTURAS FE  Y ALEGRÍA

Att. Responsable Privacidade 

Rúa Maldonado, 1, A, planta 3

28006 Madrid (España)

Email: datos@entreculturas.org

Ademais, se ten algunha cuestión adicional relacionada con Protección de datos, pode dirixirse ao noso Delegado de Protección de datos en rgpd@entreculturas.org 

FUNDACIÓN  ALBOAN (Carreiras celebradas nas cidades de Vitoria ou Pamplona)

Rúa Padre Lojendio, 2. 2ª. 

48008 – Bilbao (España)

CIF.  G-48811376

Contacto para modificación de datos: protecciondedatos@alboan.org 

 

Cambios na Política de Privacidade

A Fundación  Entreculturas Fe y Alegría e Fundación  Alboan poden modificar ou adaptar a súa Política de Privacidade e Tratamento de datos de Carácter Persoal. Recomendamos que se visite cada vez que navegue polo sitio co fin de estar sempre informado con carácter previo a calquera dato que nos poida facilitar.